Thành Ngô

Tuổi chó. Máu chó. Với sáng tạo: trung thành như chó. Với gái xinh: dễ thương như chó. Với tào lao: chửi như chó. Với thịt chó: !@#$%^. Miami Ad School alumus. Head of Copy @Dentsu Redder. Nhận đào tạo chó săn cho ngành. Không nhận tìm chó thất lạc. ______________________________________________________________ Age of dog. Blood of dog. To creativity: loyalty like a dog. To cute girls: be cute like a dog. To bullshit: curse like a dog. To dog meat: !@#$%^. Miami Ad School alumnus. Head of Copy at Dentsu Redder. Will mentor hunting dogs for this industry. Won’t find lost ones.

Get in touch